Past Presidents

 • Roger Natarajan (1995)

 • B.N. Shankar (1994)

 • Dharman Annadurai (1993)

 • Sathiya Selva (1992)

 • Prema Shankar (1991)

 • Natarajan Rammohan (1989-1990)

 • Satyan Sharma (1988)

 • Gomathy Swaminathan (1986-1987)

 • Manjula Sankarappa (1984-1985)

 • A.R. Char (1982 - 1983)

 • Meena Shanker (1981)

 • S.K. Sankarappa (1979-1980)

 • Vishwanathan Bringi (1978)

 • C. K. Satyapriya (1977)

 • Mallika Samuel (1976)

 • Nalli Krishnan (1975)

 • N. Ramachandran (1972-1974)